1. Klikni na mape pre informácie o meste či obci alebo
 2. Vyber mesto či obec pre podrobnosti o zisteniach na mape alebo
 3. Označ tému a rok kontroly pre zobrazenie zistení do tabuľky
(vzhľadom na rozsah údajov môže načítanie trvať dlhšie)
 1. Klikni na mape pre informácie o poskytnutých koronadotáciách v meste / obci z projektov tzv. Prvej pomoci za obdobie marec 2020 – jún 2022 podľa miest / obcí
 2. Vyber mesto či obec pre zobrazenie údajov o konkrétnych prijímateľoch koronadotácií
 1. Klikni na mape pre informácie o meste či obci alebo
 2. Vyber mesto či obec pre zobrazenie štruktúry priemerných ročných výdavkov v období 2019-2023 podľa oblastí funkčnej klasifikácie COFOG v grafe

O PROJEKTE


V dňoch 3. – 5. marca 2020 sa zástupcovia NKÚ SR zúčastnili na 1. medzinárodnom hackathone najvyšších kontrolných inštitúcií organizovanom NKÚ ČR v Prahe. V rámci hackathonu vytvorili pilotnú verziu aplikácie, ktorá slúži ako nástroj verejnej kontroly v samospráve.

Mandát oprávňuje NKÚ SR aj na kontrolu samosprávy – obcí a vyšších územných celkov. Z pohľadu administratívneho a územno-správneho členenia sa územie SR delí na osem krajov, ktoré sa členia na 79 okresov a 2 927 obcí, z toho 141 miest, 39 mestských častí a 3 vojenské obvody. V aplikácii neuvádzame údaje za vojenské obvody, ale uvádzame údaje aj za Hlavné mesto SR Bratislava a Mesto Košice.

Na vizualizáciu údajov o mestách a obciach bol použitý voľne dostupný softvér R. Súčasťou aplikácie je aj vyhľadávanie zistení z kontrol NKÚ SR realizovaných od roku 2012 v rámci obcí SR.

Všetky údaje sú pravidelne aktualizované raz ročne v priebehu mesiaca apríl na základe dát k 31.3. príslušného roka.


FUNKCIE APLIKÁCIE A ZDROJOVÉ ÚDAJE

Interaktívna mapa so znázornením počtu obcí. Po priblížení sa počet obcí postupne aktualizuje až na úroveň jednej obce. Umožňuje výber obce vo vyhľadávači. Po kliknutí na obec sa zobrazí základná charakteristika obce a linky na súvisiace stránky, vrátane vykonaných kontrol NKÚ SR.


Databáza poskytuje nasledovný prehľad:
 • Počet obyvateľov v obci (Zdroj: ŠÚ SR)
 • Hospodárenie obce (Zdroj: Datacentrum, Register účtovných závierok)
 • Prostriedky z fondov EÚ za programové obdobie 2014 – 2020 (Zdroj: ITMS, Pôdohospodárska platobná agentúra)
 • Počet základných škôl (Zdroj: MŠVVaŠ SR)
 • Ukončené kontroly NKÚ SR vykonané v mestách a obciach (Zdroj: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR)

Interaktívna mapa s možnosťou vyhľadávania kontrolných zistení NKÚ SR od roku 2012 v jednotlivých mestách a obciach SR. Po vyfiltrovaní podľa mesta či obce, roku, typu kontroly alebo sumy zistenia umožňuje zobraziť konkrétne znenia kontrolných zistení NKÚ SR. Veľkosť guličky na mape rastie s rastúcim počtom kontrol v príslušnom meste či obci.

Mapa poskytuje aj informáciu o počte opatrení, ktoré kontrolované mestá a obce prijali na odstránenie zistených nedostatkov. Prijaté opatrenia sú klasifikované do troch kategórií: splnené resp. v plnení, nesplnené a nehodnotené. Najmä pri starších opatreniach (z rokov 2012-2014) chýbajú údaje v štruktúrovanej podobe na ich vyhodnotenie.

Všetky kontrolné zistenia a taktiež správy o výsledkoch kontrol od roku 2012 sú verejne dostupné na stránke NKÚ SR.

Kontrolné zistenia boli aktualizované dňa 31.3.2024.

(zdroj: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR)

Interaktívna mapa s možnosťou výberu obce na získanie prehľadu o poskytnutých finančných príspevkoch pre prijímateľov v obci z projektov prvej pomoci za obdobie od marca 2020 do júna 2022. Na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu bola od marca 2020 spustená schéma tzv. Prvej pomoci, ktorá poskytuje zamestnávateľom podporu na udržanie pracovných miest a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti. V októbri 2020 bola schválená tzv. Prvá pomoc+, ktorá zlepšila podmienky poskytovania dotácií pre cieľové skupiny. Vo februári 2021 bola schválená tzv. Prvá pomoc++.

Po kliknutí na obec sa zobrazí sumárny prehľad o počte prijímateľov finančnej pomoci v obci, celkovej poskytnutej sume, priemernej sume na jedného prijímateľa, minimálnej a maximálnej výške finančného príspevku.
Pri výbere obce sa do tabuľky zobrazia údaje o prijímateľoch finančnej pomoci v nasledovnej štruktúre: názov prijímateľa, odvetvie činnosti, uhradená suma.

(zdroj: údaje MPSVR SR zo dňa 24.6.2022)

Interaktívna mapa s možnosťou výberu obce na zistenie stavu hospodárenia v obci v posledných rokoch. Veľkosť guličky na mape rastie s rastúcim priemerným dlhom na obyvateľa v príslušnom meste či obci. Po výbere obce sa zobrazia údaje o hospodárení obce za posledné dostupné obdobie v nasledovnej štruktúre:

 • Priemerné ročné príjmy a výdavky
 • Výsledok hospodárenia
 • Priemerný dlh na obyvateľa
 • Výdavky v jednotlivých oblastiach funkčnej klasifikácie COFOG

Údaje podľa klasifikácie COFOG predstavujú rozdelenie výdavkov sektora verejnej správy podľa funkcie, na ktorú sú určené. Táto klasifikácia je určená hlavne pre potreby medzinárodného porovnávania údajov a rozdeľuje výdavky do 10 základných skupín: všeobecné verejné služby, obrana, verejný poriadok a bezpečnosť, ekonomická oblasť, ochrana životného prostredia, bývanie a občianska vybavenosť, zdravotníctvo, rekreácia, kultúra a náboženstvo, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie.

(zdroj: Datacentrum, Register účtovných závierok)

Interaktívna mapa čerpania eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020, stav k 31.3.2024. Uvedené sú taktiež vysporiadané nezrovnalosti, stav k 31.3.2024. Vysporiadané nezrovnalosti predstavujú prostriedky, ktoré musí obec vrátiť ako dôsledok porušenia niektorého z pravidiel platných pre vyplácanie fondov EÚ. Veľkosť guličky na mape zodpovedá sume čerpaných prostriedkov bez PRV na obyvateľa v príslušnom meste či obci. Posuvníky pri ukazovateľoch umožňujú filtráciu obcí s vybranou úrovňou zazmluvnených (schválených), poskytnutých alebo čerpaných prostriedkov na 1 obyvateľa.

Vysvetlenie rozdielu medzi poskytnutými a čerpanými prostriedkami

Pri financovaní z eurofondov sa často používa model tzv. predfinancovania, resp. zálohových platieb. Poskytnutie zálohovej platby v praxi znamená, že prijímateľ fondov dostane na účty dané prostriedky (poskytnutie), ktoré však ešte nie sú minuté na daný účel. Prijímateľ ich čerpá až v momente realizácie projektu, t. j., keď ich využije na predmet projektu, a teda uhradí konkrétne faktúry a zaúčtuje ich vo svojom účtovníctve.

Rozdiel v sumách medzi poskytnutými a čerpanými prostriedkami môže byť spôsobený aj skutočnosťou, že do poskytnutých prostriedkov sa rátajú iba financie, ktoré boli poskytnuté zo strany EÚ, pričom v sume čerpaných prostriedkov môže byť zarátané aj spolufinancovanie od konkrétneho subjektu – prijímateľa.

(zdroj: ITMS, Pôdohospodárska platobná agentúra)

V aplikácii boli uskutočnené nasledovné zmeny:

 • Prvé zverejnenie prepracovanej verzie z Hackathonu (jún 2020)
 • Oprava drobných chýb a pripomienok (august 2020)
 • Aktualizácia údajov o kontrolách za rok 2020 a úprava filtra o témach kontrol (marec 2021)
 • Vytvorenie novej záložky o hospodárení obcí a miest so zameraním na oblasti výdavkov (júl 2021)
 • Doplnenie údajov o počte prijatých opatrení do záložky o kontrolných zisteniach (júl 2021)
 • Aktualizácia vizuálu stránky (júl 2021)
 • Celkové zrýchlenie stránky a ďalšie čiastkové úpravy (december 2021)
 • Aktualizácia kontrolných zistení (marec 2022)
 • Vytvorenie novej záložky o prvej pomoci poskytnutej zamestnávateľom a živnostníkom počas koronakrízy (júl 2022)
 • Aktualizácia kontrolných zistení (august 2022)
 • Spustenie anglickej verzie, videosprievodca a ďalšie úpravy (marec 2023)
 • Aktualizácia všetkých dát (apríl 2023)
 • Doplnenie údajov o vysporiadaných nezrovnalostiach vo fondoch EÚ (august 2023)
 • Doplnenie údajov o transferoch od štátu na prenesený výkon (august 2023)
 • Aktualizácia všetkých dát (apríl 2024)

KONTAKTY

Logo NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26

tel.: +421 2 501 14 403 (602)

Podnety môžete zaslať NKÚ SR na: info@nku.gov.sk

Návrhy na zlepšenie aplikácie na: mumap@nku.gov.sk

Webové sídlo NKÚ SR: www.nku.gov.sk


Twitter NKÚ SR Facebook NKÚ SR YouTube NKÚ SR LinkedIn NKÚ SR Instagram NKÚ SR


GDPR/Cookies

Zodpovedná osoba, email: zodpovednaosoba@nku.gov.sk


Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom aplikácie MuMap je Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26. NKÚ SR rešpektuje súkromie každého, kto pristupuje k aplikácii MuMap a spracúva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou. Zakaždým, keď používateľ pristupuje k aplikácii MuMap sú údaje o tomto prístupe zaznamenané a spracované. Spracúvané údaje nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Všetky tieto údaje sa spracúvajú len na štatistické účely. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám, neuskutočňuje sa prenos údajov do tretích krajín a taktiež sa neuskutočňuje žiadna forma profilovania. Aplikácia MuMap nepoužíva a neukladá cookies (malé textové súbory) internetového prehliadača na vašom koncovom zariadení.