1. Klikni na mape pre informácie o meste či obci alebo
 2. Vyber mesto či obec pre zobrazenie štruktúry priemerných ročných výdavkov za 2015-2020 podľa oblastí funkčnej klasifikácie COFOG v grafe
 1. Klikni na mape pre informácie o meste či obci alebo
 2. Vyber mesto či obec pre podrobnosti o zisteniach na mape alebo
 3. Označ tému a rok kontroly pre zobrazenie zistení do tabuľky
(vzhľadom na rozsah údajov môže načítanie trvať dlhšie)

O projekte


V dňoch 3. – 5. marca 2020 sa zástupcovia NKÚ SR zúčastnili na 1. medzinárodnom hackathone najvyšších kontrolných inštitúcií organizovanom NKÚ ČR v Prahe. V rámci hackathonu vznikla pilotná verzia aplikácie, ktorá bude slúžiť ako efektívny analytický nástroj na identifikovanie rizík v samospráve a výber subjektov na kontrolu.

Mandát oprávňuje NKÚ SR aj na kontrolu samosprávy – obcí a vyšších územných celkov. Z pohľadu administratívneho a územno-správneho členenia sa územie SR delí na 8 krajov, ktoré sa členia na 79 okresov a 2 890 obcí, z toho 140 miest. Špecifické postavenie má hlavné mesto SR Bratislava a mesto Košice.

Na vizualizáciu údajov vznikajúcej databázy bol použitý voľne dostupný softvér R. Súčasťou aplikácie je aj vyhľadávanie zistení z kontrol NKÚ SR realizovaných v období rokov 2012 – 2020 v rámci obcí SR.

Zverejnená verzia je pilotná, priebežne sa na nej pracuje a bude sa aktualizovať.

Možnosti aplikácie a podkladové údaje

Interaktívna mapa so znázornením počtu obcí. Po priblížení sa počet obcí postupne aktualizuje až na úroveň jednej obce. Umožňuje výber obce vo vyhľadávači. Po kliknutí na obec sa zobrazí základná charakteristika obce a linky na súvisiace stránky, vrátane vykonaných kontrol NKÚ SR.


Databáza poskytuje nasledovný prehľad:
 • Počet obyvateľov v obci (Zdroj: ŠÚ SR)
 • Hospodárenie obce (Zdroj: Datacentrum, Register účtovných závierok)
 • Prostriedky z fondov EÚ za programové obdobie 2014 – 2020 (zdroj: ITMS, Pôdohospodárska platobná agentúra)
 • Čerpanie eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020 bez Programu rozvoja vidieka (Zdroj: ITMS)
 • Počet základných škôl (Zdroj: MŠVVaŠ SR)
 • Meno hlavného kontrolóra (zdroj: zisťovanie NKÚ SR, september 2020))
 • Kontroly NKÚ SR vykonané v mestách a obciach (Zdroj: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR)

Interaktívna mapa s možnosťou výberu obce na zistenie stavu hospodárenia v obci v posledných rokoch. Po výbere obce sa zobrazia údaje o hospodárení obce za posledné dostupné obdobie v nasledovnej štruktúre:

 • Priemerné ročné príjmy a výdavky
 • Výsledok hospodárenia
 • Priemerný dlh na obyvateľa
 • Výdavky v jednotlivých oblastiach funkčnej klasifikácie COFOG

Údaje podľa klasifikácie COFOG predstavujú rozdelenie výdavkov sektora verejnej správy podľa funkcie, na ktorú sú určené. Táto klasifikácia je určená hlavne pre potreby medzinárodného porovnávania údajov a rozdeľuje výdavky do 10 základných skupín: všeobecné verejné služby, obrana, verejný poriadok a bezpečnosť, ekonomická oblasť, ochrana životného prostredia, bývanie a občianska vybavenosť, zdravotníctvo, rekreácia, kultúra a náboženstvo, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie.

(zdroj: Datacentrum, RIS.SAM)

Interaktívna mapa s možnosťou vyhľadávania kontrolných zistení NKÚ SR od roku 2012 v jednotlivých mestách a obciach SR. Po vyfiltrovaní podľa mesta či obce, roku, typu kontroly alebo sumy zistenia umožňuje zobraziť konkrétne znenia kontrolných zistení NKÚ SR.

Mapa poskytuje aj informáciu o počte opatrení, ktoré kontrolované mestá a obce prijali na odstránenie zistených nedostatkov. Prijaté opatrenia sú klasifikované do troch kategórií: splnené resp. v plnení, nesplnené a nehodnotené. Najmä pri starších opatreniach (z rokov 2012-2014) chýbajú údaje v štruktúrovanej podobe na ich vyhodnotenie.

Interaktívna mapa čerpania eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020, ak je prijímateľom obec. Je uvedený stav k 25. 3. 2021 bez Programu rozvoja vidieka a k 14. 8. 2020 z Programu rozvoja vidieka. Posuvníky pri ukazovateľoch umožňujú filtráciu obcí s vybranou úrovňou zazmluvnených (schválených), poskytnutých alebo čerpaných prostriedkov na 1 obyvateľa.

Rozdiel medzi poskytnutými a čerpanými prostriedkami:

Pri financovaní z eurofondov sa často používa model tzv. predfinancovania, resp. zálohových platieb. Poskytnutie zálohovej platby v praxi znamená, že prijímateľ fondov dostane na účty dané prostriedky (poskytnutie), ktoré však ešte nie sú minuté na daný účel. Prijímateľ ich čerpá až v momente realizácie projektu, t. j., keď ich využije na predmet projektu, a teda uhradí konkrétne faktúry a zaúčtuje ich vo svojom účtovníctve.

Rozdiel v sumách medzi poskytnutými a čerpanými prostriedkami môže byť spôsobený aj skutočnosťou, že do poskytnutých prostriedkov sa rátajú iba financie, ktoré boli poskytnuté zo strany EÚ, pričom v sume čerpaných prostriedkov môže byť zarátané aj spolufinancovanie od konkrétneho subjektu – prijímateľa.

V aplikácii boli uskutočnené nasledovné zmeny:

 • Prvé zverejnenie prepracovanej verzie z Hackathonu (jún 2020)
 • Oprava drobných chýb a pripomienok (august 2020)
 • Aktualizácia údajov o kontrolách za rok 2020 a úprava filtra o témach kontrol (marec 2021)
 • Vytvorenie novej záložky o hospodárení obcí a miest so zameraním na oblasti výdavkov (júl 2021)
 • Doplnenie údajov o počte prijatých opatrení do záložky o kontrolných zisteniach (júl 2021)
 • Aktualizácia vizuálu stránky (júl 2021)

Kontakty

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2

Bratislava 26

824 73

tel.: +421 2 501 14 601

mumap@nku.gov.sk

www.nku.gov.sk