1. Klikni na mape pre informácie o meste či obci alebo
  2. Vyber mesto či obec pre podrobnosti o zisteniach na mape alebo
  3. Označ tému a rok kontroly pre zobrazenie zistení do tabuľky
(vzhľadom na rozsah údajov môže načítanie trvať dlhšie)